Ekumeninės sielovados bendruomenė „Kelionė” – sielovados tarnystė, kuria siekiame padėti krikščionims viso gyvenimo kelionėje augant santykyje su Dievu, savimi pačiu ir kitais. Per vedamas programas (Mokinystės kelionė. Įvadas, Pradžioje, Mokinystės kelionė), seminarus, mokymus ir kitus renginius, siekiame sukurti saugią erdvę, kurioje vyrai ir moterys galėtų rasti viltį tose gyvenimo srityse, kuriose išgyvena gėdą ar stagnaciją.

Mes trokštame – padėti žmonėms atrasti viltį ir gyventi patiriant Jėzaus veikimą santykių ir lytiškumo srityse. Trokštame matyti Dievo tautą, gyvenančią sveiką, vilties kupiną gyvenimą savo santykiuose, šeimose ir bendruomenėse.

Siekiame pokyčių bendruomenių gyvenime

Mes bendradarbiaujame su bažnyčiomis, per sielovadą ir patyriminę mokinystę kurdami saugią aplinką žmonėms, bandantiems išspręsti įvairias santykių problemas. Bendradarbiaujame su įvairių konfesijų bendruomenėmis ir bažnyčiomis.

Mūsų gyvenimo centras – Kristus

Tikime, kad Jėzus yra visokeriopo išgydymo šaltinis ir kad asmens gijimas yra procesas, o ne vienkartinis įvykis. Mūsų programos skirtos padėti žmonėms atsigręžti į Kristų – Tą, kurio vieno užtektinai, Tą, kuris trokšta išgydyti mūsų santykius ir tapti mūsų bendrakeleiviu kelionėje link gilesnio tapatumo, lytiškumo ir gyvenimo pilnatvės suvokimo. Visos mūsų programos apima Dievo šlovinimą, biblinėmis tiesomis paremtą mokymą apie sužeistumą ir maldos tarnystę.

Orientuojamės į mokinystę

Mūsų programas veda vyrai ir moterys, patys išgyvenę gydymo procesą santykių bei lytiškumo srityse, ir šis procesas tebesitęsia. Jie buvo apmokyti savanoriškais pagrindais. Kadangi mūsų programos vadovai puikiai supranta, kas yra kovos, bejėgiškumas ir sužeidimai, su kuriais susiduria dalyviai, jie palydi remdamiesi savo patirtimi. Vadovams dalijantis liudijimais, programos dalyviai gali pamatyti, kaip Dievas keičia gyvenimus.

Mūsų principai

Remdamiesi bibliniu požiūriu, tarnaujame žmonėms, žvelgdami į juos gailestingu žvilgsniu, gerbdami juos kaip vientisas asmenybes, ir vedami Šv. Dvasios. Visa darome kartu su Jėzumi – Tuo, kuris,,pilnas malonės ir tiesos“ (Jn 1, 14 ).

Kelionė ir procesas

Tikėdami Šv. Dvasios perkeičiančia galia stengiamės pateikti gaires, praversiančias visą gyvenimą truksiančiam mūsų tapatumo, lytiškumo ir santykių gydymo procesui. Šis procesas apima krikščioniškąją mokinystę, kuri turi vykti Kristaus Kūne. Taigi kiekviena ,,Mokinystės kelionės“ grupė yra vietinės bažnyčios dalis.

Vyrai ir moterys yra Kristaus atvaizdo nešėjai

Esame įsitikinę, kad „Mokinystės kelionės“ sėkmę lemia ir tai, kad vyrai ir moterys patarnauja vieni kitiems. Taip apreiškiamas Dievas, atliepiantis mūsų giliausius meilės poreikius.

Pirmiausia – Jėzus

Mūsų kelionės centre – Jėzaus Kristaus Kryžius, kurį atrandame bendraudami su Juo ir per kurį patiriame Tėvo meilę. Kryžius yra ta vieta, kur paliekame savo nuodėmes, žaizdas ir priimame Šv. Dvasią, kurią prisikėlęs Jėzus atsiuntė savo mokiniams. Kryžiaus papėdėje „Mokinystės kelionės“ komanda ir dalyviai siekia ištirti sužeistas širdis ir savo polinkius, pirmiausiai priimdami gydančią Jėzaus meilę ir Jo tiesą.

Jėzaus lytiškumo etika

Atrodo, kad mūsų kultūroje vyrauja nuomonė, jog kiekvienas žmogus turi teisę ir net pareigą būti lytiškai aktyvus bet kokiu būdu, nepriklausomai nuo laiko ir bet kurioje situacijoje taip, kaip “jaučiasi” norįs. Iš tiesų, netgi atrodo, kad jau yra tapę “etikos norma”, jog jei jis taip nedaro, tai apgaudinėja save, ir tai slopina ar stabdo jo kaip asmens augimą.

Kita vertus, Biblija pateikia lytiškumo raiškos gaires, kurios mūsų kultūroje greičiausiai būtų suprantamos kaip varžančios asmens pasirinkimo laisvę. Tačiau Biblijoje Dievas apsireiškia kaip Tas, kuris mus išlaisvina, o ne varžo mūsų laisvę. Ką daugelis mūsų kultūroje vadina “laisve” išgyventi savo lytiškumą kaip nori, Biblijoje laikoma nuodėmės vergyste.

Iš savo dosnumo ir meilės Dievas visiems žmonėms pažėrė savo gerąsias dovanas. Svarbiausios iš šių dovanų – tai mūsų gebėjimas kurti santykius ir siekti Dievo meilėje, bei žinoti, kaip Jis džiaugiasi mumis. Žmonės taip pat sukurti, kad draugystės, šeimos, bendruomenės ir santuokos ryšiuose dalintųsi intymiais, mylinčiais, žmogiškais santykiais, paženklintais abipusio rūpesčio ir džiaugsmingo tarnavimo.
– Seksualumas (ir, ypač, genitaliniai lytiniai santykiai) yra viena iš Dievo dovanų ir yra neabejotinai gera.
– Kad lytinių santykių dovana būtų gaunama pačiu džiaugsmingiausiu ir gyvenimą-teikiančiu būdu, ji yra skirta santuokai, kurią sudaro vienas vyras ir viena moteris, kartu, kaip viso gyvenimo kelionę link didesnio intymumo, bendros dvasinės brandos ir savęs dovanojančios meilės.
– Dievo dovanos mums gali būti netinkamai naudojamos atliekant seksualinius veiksmus už santuokos ribų (tokius kaip: oralinis seksas, abiejų partnerių masturbacija, pornografijos naudojimas ar kompulsyvi masturbacija).
– Dievas kviečia visus žmones pažinti savo tapatybę, kad esame Jo mylimi vaikai, ne tik Jėzaus pasekėjai, bet Jo broliai ir seserys bei Dievo šeimos nariai. Kiekvienas iš mūsų esame besąlygiškai mylimi Dievo, nepriklausomai nuo mūsų seksualinės orientacijos ar elgesio.*

* Kelionė Lietuva yra mokinystės tarnystė ir nesiekia pakeisti asmenų lytinės orientacijos ar potraukio tai pačiai lyčiai

Remdamiesi Biblija suprantame, kad tai, į ką mus kviečia Jėzus, yra radikalu ir akivaizdžiausiai matoma lytiškumo srityje. Lytiškumas yra labai asmeniška sritis, susijusi su giliausiais mūsų gyvenimo poreikiais. Būtent prie šių giliausių poreikių Dievas ir trokšta prisiliesti, gydydamas per savo meilės ir Kryžiaus patirtį.

Laimei, gyvename šalyje, kurios įstatymai grindžiami pagarba asmens laisvei ir autonomijai, todėl jei kuris nors asmuo mano, kad Biblijoje mokoma radikalių ir konkrečių lytiškumo etikos normų, jis turi laisvę pasirinkti gauti pagalbą savo lytiškumui išgyventi jo asmenines vertybes atitinkančiu būdu.

Vienas iš pagrindinių KELIONĖS tikslų – sukurti saugią aplinką, kurioje galėtumėte Dievo meilei atverti gelminį dvasinį sužeistumą, pasireiškiantį gėdos, skausmo, atmetimo, baimės ir neapykantos jausmais. Kai žmogaus gyvenime sužadinami šie tamsūs postūmiai, gali labai sustiprėti asmeninėms vertybėms prieštaraujantys lytiniai impulsai. Dievo meilės prisilietimas prie šių sužeistumo sričių per Kryžiaus patirtį ir gydymą gali paskatinti asmenį permąstyti savo vertybes ir sustiprinti jo gebėjimą gyventi pagal Jėzaus siūlomas radikalios lytiškumo etikos normas.